Mittetulundusühingu Revolutsioon põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Revolutsioon (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, 66201, Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge
alevik, Haanja mnt 21.
1.2. Ühingu eesmärgiks on kogukonna arendamine, kohaliku elu edendamine ja elavdamine
läbi elukestva õppe, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1. Erinevat liiki kursuste, töötubade ja aktiivtegevuste korraldamine erinevatele
sihtgruppidele;
1.2.2. Kohalikul tasemel ürituste korraldamine ning ürituste korraldamisele kaasa
aitamine;
1.2.3. Koostöö teiste piirkonnas tegutsevate organisatsioonidega;
1.2.4. Õppematerjalide koostamine ja väljaandmine;
1.2.5. Muud tegevused, mis aitavad kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmisele.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa
lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise
ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2. Ühingu liikmetel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused ning kogumise vajaduse kinnitab
üldkoosolek.
2.4. Ühingu liikmed võidakse ühingust välja arvata seaduses sätestatud juhtudel.
2.5. Ühingu liikmetel on kohustustus panustada ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmisesse
sõltuvalt oma pädevustest.

III JUHTIMINE
3.1. Vastavalt seadusele on ühingu kõrgeimaks organiks liikmete üldkoosolek, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse
seadusest.
3.3. Ühingu juhatus on üheliikmeline. Esimene juhatus määratakse ühingu
asutamislepinguga ning edaspidi üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatuse liige on
ühtlasi ka juhatuse esimees.
3.4. Juhatus järgib oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlust.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
4.2. Ühingu tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3. Kui ühingul on tegevuse lõpetamisel järelejäävaid vahendeid ja vara, antakse need üle
piirkonnas tegutsevale kogukonna elu edendavale sarnaste tegevusaladega
organisatsioonile või asutusele.